Podmienky

Knihy         Autori         Služby         Inšpirácia         Kontakt

 

I. Úvodné ustanovenia

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú základné ustanovenia obchodného vzťahu o podmienkach predaja a dodaní tovaru medzi Pagoda s.r.o. (ďalej len "predávajúci") a zákazníkom (ďalej len "kupujúci") a vzťahujú sa na všetky ponuky, objednávky a dodávky uskutočnené predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom distribučných ciest, pokiaľ nie sú písomne dohodnuté a potvrdené iné podmienky predaja a dodania tovaru.

1.2 Podmienky, ktoré si kupujúci určí inak ako je uvedené nižšie alebo sú písomne dohodnuté či potvrdené, nie sú pre predávajúceho záväzné.

1.3 Predávajúci sa zaväzuje, že dodá správny druh a množstvo tovaru, tak ako bolo uvedené v objednávke kupujúceho; dodrží cenu, ktorá platila v čase objednávky; tovar zabalí a odošle ho tak, aby neprišlo k jeho poškodeniu; skontroluje obsah zásielky a pribalí faktúru (daňový doklad); zabezpečí dodržanie termínu zaslania objednávky a vybavenie prípadnej reklamácie.

1.3 Kupujúci vystavením objednávky záväzne potvrdzuje, že akceptuje tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačný poriadok pre dodávku tovaru ponúkaného predávajúcim.

1.4 Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné.

II. Výklad niektorých pojmov

2.1 Predávajúci znamená obchodný subjekt (spoločnosť) Pagoda s.r.o., Vajnorská 103, 831 04 Bratislava, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okres. Súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 44750/B, IČO: 36742635, DIČ: 2022328638, IČ DPH: SK2022328638.

2.2 Kupujúci znamená fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.

2.3 Web stránka znamená internetovú doménu predávajúceho: www.pagoda.sk

2.4 Tovar znamená všetky tovary uvedené v ponuke web stránky predávajúceho v časti „Knihy”, ktoré si môže kupujúci objednať.

III. Spôsob nákupu a odberu tovaru

3.1 Kupujúci si môže uskutočniť nákup a odber tovaru od predávajúceho, v rámci Slovenska a zahraničia, nasledovnými možnosťami:

- zaslaním na dobierku,

- zaslaním prostredníctvom kuriéra.

IV. Vystavenie objednávky

4.1 Kupujúci si objednáva tovar v písomnej forme na e-mailovej adrese: objednavka@pagoda.sk

4.2 Objednávka musí obsahovať nasledovné údaje:

- názov tovaru ako je uvedený v ponuke

- objednávané množstvo v ks

- fakturačné údaje kupujúceho (meno fyzickej osoby alebo obchodné meno podnikateľského subjektu, IČO, DIČ a IČ DPH)

- adresu miesta doručenia objednávky

- spôsob dodávky tovaru (dobierka alebo kuriér)

4.3 Vystavením objednávky sa kupujúci zaväzuje objednaný tovar prevziať a za neho zaplatiť kúpnu cenu uvedenú v potvrdenej alebo overenej objednávke predávajúcim.

V. Potvrdenie objednávky

5.1 Po zaslaní objednávky obdrží kupujúci na e-mailovú adresu predávajúceho správu potvrdzujúcu prijatie objednávky s číslom jej vybavovania a predpokladaným dátumom jej zaslania.

5.2 V prípade chybne uvedených údajov v objednávke sa predávajúci skontaktuje e-mailom alebo telefonicky s kupujúcim. Napriek uvedenému si predávajúci vyhradzuje právo neoveriť obsah objednávky a vybaviť ju tak, ako by bola overená.

VI. Zrušenie objednávky

6.1 Kupujúci môže zrušiť objednávku do 24 hod. pred zaslaním tovaru, tak že na e-mailovú adresu (objednavka@pagoda.sk) uvedie správu, ktorá jednoznačne a nespochybniteľne zrejmým spôsobom znamená zrušenie objednávky. Zrušenie musí obsahovať údaje slúžiace na identifikáciu objednávky, a to najmä jej predmet, údaje kupujúceho, adresu a telefonický kontakt. Predávajúci bude bezodkladne informovať kupujúceho, telefonicky alebo e-mailom, o zrušení objednávky.

6.2 Ak bola realizovaná zálohová platba kupujúcim, tak predávajúci do 10 (desiatich) pracovných dní od prijatia zrušenia objednávky vráti finančné prostriedky na účet alebo adresu kupujúceho, pokiaľ sa nedohodne inak.

6.3 Predávajúci má právo odstúpiť od vybavenia objednávky, ak nie je možné objednaný tovar dodať kupujúcemu z dôvodov, ktoré predávajúcemu neboli v čase prijatia objednávky známe (napr. chybne uvedené údaje v objednávke a nie je možné skontaktovať sa s kupujúcim, atď.) alebo kupujúci nesplnil v minulosti svoje záväzky voči predávajúcemu zo zaslanej objednávky.

VII. Zaslanie tovaru

7.2 Predávajúci na základe požiadavky kupujúceho zasiela tovar v rámci Slovenska a zahraničia:

  1. -dobierkou prostredníctvom služieb sprostredkovateľa (napr. Slovenskej pošty, a. s.),

  2. -prostredníctvom kuriérskej služby,

7.1 Predávajúci zasiela objednávku priebežne podľa poradia jej príchodu alebo po overení pripísania zálohovej platby v prospech predávajúceho, a to spravidla do 3 (troch) pracovných dní od potvrdenia jej prijatia.

7.3 K hodnote objednávaného tovaru, pokiaľ nie je uvedené inak (napr. poistená zásielka), je podľa spôsobu dodávky účtované:

- poštovné v zmysle platného sadzobníka cien za služby sprostredkovateľa (Slovenskej pošty, a. s., balík 2. trieda),

- náklady na dodanie tovaru kuriérom,

7.4 Poštovné alebo náklady na dodanie tovaru kuriérom sú stanovené podľa platného cenníka poskytovateľov týchto služieb a sú odvodzované z viacerých parametrov (hmotnosť zásielky, hodnota zásielky, doporučená alebo poistená zásielka atď.). Ich presnú výšku možno zistiť po potvrdení objednávky predávajúcim. Pokiaľ služba podlieha zdaneniu daňou z pridanej hodnoty, je zdanená v súlade s platnými právnymi predpismi.

7.5 Predávajúci je oprávnený neúčtovať kupujúcemu poštovné v prípade zvýhodnenia dodacích podmienok uvedených na web stránke v časti popisujúcej „Postup objednania, úhrady a prebrania tovaru”. Táto skutočnosť bude uvedená v potvrdení objednávky predávajúcim. Zvýhodnenie kupujúceho v podobe neúčtovania poštovného sa viaže na zaslanú objednávku ako celku a nie je ho možné rozdeliť, či inak kumulovať, pokiaľ nie je objednávka kupujúceho vybavená tak, ako bola kupujúcim zaslaná a to ani v prípade, ak je prekážka jej celkového vybavenia na strane predávajúceho. Na objednávky prijaté zo zahraničia sa nevzťahujú niektoré výhody ako pri tuzemskom nákupe, pokiaľ nie je uvedené alebo dohodnuté inak.

7.6 Ak si kupujúci zvolil spôsob doručenia dobierkou a zásielku z ľubovolných dôvodov nepreberie, je povinný uhradiť predávajúcemu náklady na poštovné. V prípade, že kupujúci požiada o opätovné doručenie, bude mu zásielka znovu zaslaná a dobierková suma bude zaťažená dvojnásobným poštovným.

7.7 Predávajúci k uvedeným sumám neúčtuje žiadne ďalšie poplatky. Balné nie účtované, bez ohľadu na hodnotu objednávky či počet objednaných kusov.

VIII. Úhrada objednávky

8.1 Kupujúci uhrádza za tovar podľa zvoleného spôsobu dodávky nasledovne:

- v hotovosti po prevzatí zaslaného tovaru formou dobierky;

- bankovým prevodom pred prevzatím tovaru na základe zálohovej faktúry pri spôsobe dodávky kuriérom, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Splatnosť zálohovej faktúry je uvedená na doklade a súčasne určuje aj dobu platnosti dokladu. Jej nedodržaním neručí predávajúci za dostupnosť tovaru uvedeného na zálohovej faktúre. Po overení realizácie zálohovej platby v prospech predávajúceho bude objednávka tovaru zaslaná kupujúcemu.

8.2 Kupujúci obdrží v každej zásielke s tovarom aj faktúru (daňový doklad).

IX. Ceny, poskytované zvýhodnenia a zľavy

9.1 Predávajúci uvádza pri jednotlivých položkách ponuky pre kupujúcich všetky ceny ako koncové ceny vrátane DPH, ktoré zahŕňajú cenové zvýhodnenia v rámci ponuky predávajúceho, pokiaľ nie je uvedené inak.

9.2 Ceny tovarov nezahŕňajú ceny za služby doručenia (napr. poštovné), pokiaľ nie je uvedené alebo dohodnuté inak. Táto skutočnosť je kupujúcemu uvedená pri potvrdení objednávky predávajúcim.

9.3 Cenové zvýhodnenia v rámci ponuky predávajúceho sú časovo ohraničené a sú uvedené na web stránke v časti s názvom „Knihy“.

9.4 Predávajúci môže poskytnúť kupujúcim zľavu (rabat) na realizované odbery tovarov. Výška zľavy je určená podľa druhu tovaru a odobraného množstva.

9.5 Ceny prečiarknuté alebo iným vhodným spôsobom označené v ponuke predávajúceho sú cenami bežnými, ktoré nezahŕňajú cenové zvýhodnenia alebo iné zľavy.

X. Vrátenie tovaru

10.1 Kupujúci môže zakúpený tovar bez udania dôvodu vrátiť do 7 (siedmich) dní od prebratia tovaru. Toto právo vyplýva kupujúcemu z § 12 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji. Neskoršie vrátenie tovaru už nie je možné.

10.2 Kupujúci oznámuje žiadosť vrátenia tovaru preukázateľným spôsobom, písomne na e-mailovu adresu objednavka@pagoda.sk, s uvedením čísla vybavovania objednávky, dátumom prevzatia tovaru a číslom účtu alebo adresou pre vrátenie finančných prostriedkov.

10.3. Tovar je potrebné zaslať, na určenú adresu predávajúceho, ako balík doporučenou formou (NIE DOBIERKOU) alebo doručiť inou formou na základe dohody s predávajúcim. Do balíka je potrebné priložiť:

- kópiu faktúry (daňový doklad), ktorý kupujúci obdržal v zásielke tovaru;

- kópiu ústrižku od doručovateľa.

10.4 Predávajúci považuje neoprávnené vrátenie tovaru kupujúcim pokiaľ je tovar tovar je fyzicky poškodený, poškodený živelnou udalosťou alebo má viditeľné znaky používania (napr. čítaním, kopírovaním atď.). V prípade neoprávneného vrátenia tovaru bude tovar vrátený kupujúcemu na jeho náklady.

10.5 Predávajúci najneskôr do 10 (desiatich) pracovných dní po obdržaní vrátenej zásielky pošle finančné prostriedky na účet alebo adresu kupujúceho, pokiaľ sa nedohodne inak.

XI. Záruka a reklamácie tovaru

11.1 Kupujúci získava pri kúpe tovaru predávajúcim záruku v rozsahu určenom platným právnym predpisom. Rozsah záruky a podmienky jej uplatnenia upravuje reklamačný poriadok predávajúceho dostupný na web stránke popisujúcej „Postup objednania, úhrady a prebrania tovaru“.

XII. Ochrana údajov

12.1 Predávajúci chráni všetky osobné údaje zaslané kupujúcim, pri realizácii obchodného styku s predávajúcim, pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím

12.2 Predávajúci súčasne prehlasuje, že údaje poskytnuté kupujúcim pri obchodnom styku s predávajúcim, budú použité len na realizáciu obchodného styku, účtovného a fakturačného systému, nebudú poskytnuté tretej strane alebo inak zneužité. Osoby prichádzajúce do styku s týmito údajmi sú viazané mlčanlivosťou o týchto skutočnostiach.

12.3 Osobné údaje kupujúceho nezverejňujeme, nesprístupňujeme a neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou subjektov, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky. Týka sa to najmä doručovateľských služieb (pošty alebo  kuriéra). Tieto údaje sú poskytnuté jednorazovo za účelom vybavenia objednávky kupujúceho.

12.4 Kupujúci odoslaním objednávky udeľuje predávajúcemu v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len “Zákon o ochrane osobných údajov”) súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke, a to za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru a na dobu nevyhnutú na plnenie vybavenia objednávky predávajúcim.

12.5 Poskytnutie osobných údajov kupujúcim je dobrovoľné. Kupujúci má právo svoj súhlas odvolať a to písomnou formou na adresu sídla predávajúceho alebo na objednavka@pagoda.sk. Súhlas zanikne v lehote do 30 dní od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu, pričom údaje budú následne vymazané.

12.6 Kupujúci má práva podľa § 20 Zákona o ochrane osobných údajov t.j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, právo na odpis osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči používaniu svojich osobných údajov na marketingové účely.

12.7 Prevádzkovateľ môže tretím stranám alebo verejnosti poskytnúť súhrnné štatistické informácie o zákazníkoch, obrate a ďalšie údaje, avšak na základe nich nie je možné nijakým spôsobom identifikovať jednotlivých zákazníkov.

XIII. Používanie obsahu web stránky

© 2000-2012 Pagoda s.r.o. Predávajúci má všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie obsahu tejto web stránky, častí alebo celku, a to najmä rozmnožovanie a šírenie textov, obrázkov, fotografií či ukážok nesmie byť rozmnožované alebo šírené žiadnym spôsobom a v žiadnej podobe bez výslovného súhlasu od Predávajúceho. 

XIV. Záverečné ustanovenia

14.1 Predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia kúpnej zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

14.2 Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike, ako napr. Obchodný zákonník, Občiansky zákonník, resp. podľa dohôd a zvyklostí.


V Bratislave dňa 15.07.2009

Všeobecné obchodné podmienky