Reklamácia

Knihy         Autori         Služby         Inšpirácia         Kontakt

 

I. Všeobecné ustanovenia

1.1 Tento reklamačný poriadok upravuje postupy pri prijímaní a vybavovaní reklamácií a upravuje práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho v oblasti reklamácií tovaru poskytovaných predávajúcim.

1.2 Pojmy predávajúci, kupujúci a tovar znamenajú význam uvedený v časti II. všeobecných obchodných podmienok.

1.3 Predávajúci vystavuje ako doklad o záruke (záručný list) ku každému zakúpenému tovaru faktúru (daňový doklad) s uvedenými všetkými potrebnými údajmi na uplatnenie reklamácie (popis tovaru, množstvo, cena, dĺžka záruky, atď.).

1.4 Tento reklamačný poriadok vychádza z platných ustanovení Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa.

II. Záručná doba

2.1 Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po jeho prevzatí počas záručnej doby.

2.2 Záručná doba na všetok objednaný tovar je 24 mesiacov a začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim. Po vybavení oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. V prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje.

2.3 Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnia v záručnej dobe.

III. Oprávnená reklamácia

3.1 Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu pri preberaní poškodenej zásielky (napr. roztrhaná zásielka, poškodený obal, iné známky nešetrného zaobchádzania pri doručovaní) u sprostredkovateľa doručovania (napr. Slovenskej pošty, a. s.) alebo odmietnuť prevzatie poškodenej zásielky.

3.2 Kupujúci je povinný tovar v zásielke prezrieť bez zbytočného odkladu ihneď po jej prevzatí, dôkladne ho prehliadnuť, s cieľom zistiť jeho poškodenie alebo nekompletnosť a súlad medzi obsahom zásielky a sprievodnou faktúrou (daňovým dokladom).

3.3 Kupujúci zistené vady oznámuje predávajúcemu bez zbytočného odkladu do 48 hodín od preberania alebo prevzatia zásielky e-mailom na adresu reklamacia@pagoda.sk. Neskoršie reklamácie z vyššie uvedených dôvodov nemusia byť predávajúcim uznané.

3.4 Kupujúci v prípade uplatnenia reklamácie tovaru oznamuje zistené vady najprv e-mailom na adresu (reklamacia@pagoda.sk) a po dohode s predávajúcim doručí zásielku ako balík doporučenou formou (NIE DOBIERKOU) s viditeľným označením "REKLAMÁCIA" na určenú adresu predávajúceho s nasledovným obsahom:

- reklamovaný tovar,

- kópia doručenky,

- reklamačný protokol, v ktorom kupujúci uvedie (názov a množstvo reklamovaného tovaru, číslo faktúry, adresa a  telefonický kontakt, opis vady a navrhovaný spôsob riešenia reklamácie).

Vyššie uvedené náležitosti musia byť uvedené aby bolo možné identifikovať pôvod a vady tovaru. Poštovné za doručenie reklamovaného tovaru hradí kupujúci.

3.5 Predávajúci po obdŕžaní reklamovaného tovaru bude bezodkladne kontaktovať kupujúceho e-mailom alebo telefonicky a dohodneme sa s ním na rýchlom a uspokojivom vyriešení reklamácie, a to najneskôr do 30 dní od prijatia reklamovaného tovaru. Doba trvania reklamácie sa počíta od nasledujúceho dňa prijatia reklamovaného tovaru do dňa vybavenia reklamácie predávajúcim, nie do dňa vyzdvihnutia reklamovaného tovaru kupujúcim.

3.6 Predávajúci reklamovaný tovar opraví v záručnej dobe bezplatne, bez zbytočného odkladu a na svoje náklady ho doručí kupujúcemu. Ak nebude možné vadu tovaru odstrániť, tak predávajúci tovar vymení alebo vráti kupujúcemu peniaze pokiaľ sa nedohodne inak. Ak bola reklamácia vybavená výmenou, je ďalšia prípadná reklamácia považovaná za prvú reklamáciu tovaru.

IV. Neoprávnená reklamácia

4.1 Vady tovaru reklamovaného kupujúcim sa považujú za neoprávnené pokiaľ:

- nevyplývajú zo obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim;

- sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo dobrými mravmi;

- nezakladajú sa na pravde, ktoré kupujúci vo svojej reklamácii uvádza;

- tovar je fyzicky poškodený, poškodený živelnou udalosťou alebo nesie viditeľné znaky používania (napr. čítaním, kopírovaním atď.);

- sú podané po uplynutí záručnej doby.


V Bratislave, dňa 15.07.2009.

Reklamačný poriadok